การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก