โครงการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562