โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้