โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน “โครงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)” และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน “โครงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)” และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง