แบบฟอร์มขอรับบริการภาษีบำรุงท้องที่คงค้าง


  คำนำหน้าชื่อ :
  ชื่อ-นามสกุล :
  ชื่อ-นามสกุล เจ้าของที่ดิน :
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน :
  สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน (ที่ดิน) :
  ค้างชำระตั้งแต่ปี พ.ศ. :
  ช่องทางติดต่อกลับ :
  กำหนดขอเข้ามาชำระภาษีคงค้าง :
  ลงชื่อผู้ยื่นคำร้อง :