หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 
 
  News
☺️ ขอเชิญชวนติดตามข้อมูลข่าวสารของ อบต.รังนก ผ่านทางเว็บไซต์ใหม่ได้นะคะ ☺️
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" แหล่งเกษตรคุณภาพ
ประชาชนมีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
 
นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
 
  พันธกิจ
 
    ประชาชนมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพพื้นที่การเกษตร มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
    ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับตำบล สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน/ชุมชน
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานคงอยู่ตลอดไป
    ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม เข้าถึงระบบการศึกษา และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
    องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาตำบลอย่างเป็นระบบ
  การบริหารจัดการขยะ และของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ และกิจกรรมทางสังคม
  สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เชิงบูรณาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร
และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ยกระดับศักยภาพการผลิต สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย
  สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาอาชีพทั้งใน และนอกภาคการเกษตร
  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย และทุกสถานภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
  เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการทุกภาคส่วน
  ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
การบริการสู่สากล
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐ ทั่วทุก
ภารกิจงาน
  พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ บนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
 
 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056-900-676 โทรสาร : 056-900-676
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
จำนวนผู้เข้าชม 1,079,668 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 095-351-5599